Informace o nakládání s osobními údaji

1. Úvodní ustanovení

Společnost EGIT s.r.o., IČO: 28121112, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C/264488 (dále jen „Provozovatel“) v souvislosti s prodejem počítačových her a programů, penězi nabitých poukázek do online her a aplikací (elektronických peněz) nebo jiného digitálního obsahu (dále jen „Herní kupony“) prostřednictvím serveru www.herni-kupony.cz shromažďuje, zpracovává a uchovává některé osobní údaje, které se týkají klientů Poskytovatele (dále jen „Klient“), tj. osob kupujících Herní kupony, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Tento dokument obsahuje informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou osobní údaje Klientů zpracovávány, kdo a jakým způsobem je zpracovává a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Dále pak tento dokument obsahuje informace o právu přístupu Klientů k jejich osobním údajům, právu na opravu osobních údajů a o dalších právech a povinnostech vyplývajících z Nařízení.

2. Účel shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů Klientů

Osobní údaje Klientů jsou dále v souladu s Nařízením shromažďovány, zpracovávány a uchovávány bez souhlasu Klientů pro následující účely:

 1. ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele, která mimo jiné spočívá v analýze používání webové stránky www.herni-kupony.cz za účelem prevence trestné činnosti. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.
 2. správa klientského portfolia a plnění z uzavřených smluv. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení.
 3. zasílání informací a obchodních sdělení na základě provedených nákupů. Takové zpracování umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 SB., o některých službách informační společnosti.

Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Klientů pouze v souvislosti s prodejem Herních kuponů. Osobní údaje Klientů jsou s jejich souhlasem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány za následujícími účely:

 1. vedení uživatelského účtu na serveru www.herni-kupony.cz
 2. zasílání informací a obchodních sdělení.

3. Rozsah shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů Klientů

Provozovatel zpracovává osobní údaje Klientů pouze v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů shromažďování, zpracování a uchování osobních údajů Klientů.

Provozovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Klientů v rozsahu identifikačních, kontaktních a dalších údajů, a to zejména pak: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, heslo, informace o provedených nákupech Herních kuponů a s tím související informace (např. IP adresa, údaje o zařízení používaném k přístupu na web) a další údaje pro účely dle článku 2.1 a), zejména údaje o průkazu totožnosti Klienta (dále jen „Osobní údaje“). V závislosti na konkrétním účelu zpracování Osobních údajů bude přitom vždy využit jen nezbytně nutný rozsah Osobních údajů Klientů.

4. Doba zpracování Osobních údajů Klientů

IP adresa a informace o zařízení a další technické údaje budou zpracovány po dobu 3 let od přístupu na server www.herni-kupony.cz.

Pokud jde o zpracování Osobních údajů Klientů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, jsou tyto údaje Klientů zpracovávány po dobu platnosti souhlasu, tedy po dobu 3 let od jeho udělení, nebyla-li tato doba prodloužena. V případě zasílání obchodních sdělení na základě provedeného nákupu zboží jsou osobní údaje zpracovány po dobu 3 let od posledního nákupu, nevyjádřil-li Klient nesouhlas s takovým zasíláním.  Klient může odvolat svůj souhlas se zpracováním svých údajů písemně nebo elektronicky prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v článku 9.

5. Způsob zpracování Osobních údajů Klientů

Osobní údaje Klientů získává Provozovatel při nákupu Herních kuponů, resp. při registraci na serveru www.herni-kupony.cz. Provozovatel nezískává Osobní údaje Klientů z veřejně dostupných zdrojů.

Osobní údaje Klientů zpracovávané v souvislosti s prodejem Herních kuponů jsou zpracovávány v elektronické podobě, případně též písemně, automatizovaným a manuálním způsobem, a to i s případným využitím podpory a systémů třetích osob, za podmínek stanovených Nařízením a dalšími příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány na území České republiky. Za podmínek stanovených Nařízením může rovněž docházet k předávání Osobních údajů smluvním partnerům Provozovatele pro účely plnění jeho smluvních závazků, a to jen v rámci Evropské unie.

6. Osoby, kterým mohou být Osobní údaje Klientů zpřístupněny

Zpracováním Osobních údajů Klientů může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Přístup takové osoby a zpracování Osobních údajů Klientů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených Nařízením a dalšími příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje Klientů zpracovávané v souvislosti s prodejem Herních kuponů budou k dispozici příslušným pracovníkům a členům statutárního orgánu Provozovatele odpovědným za prodej Herních kuponů, resp. za zpracování registrací Klientů na serveru www.herni-kupony.cz.

V souvislosti s prodejem Herních kuponů mohou být Osobní údaje Klientů předávány též smluvním partnerům Provozovatele, a to v nezbytně nutném rozsahu pro dosažení tohoto účelu.

7. Cookies

Cookies jsou malé soubory obsahující specifické údaje, které slouží Provozovateli a zadavatelům obchodních sdělení zobrazovaných na serveru www.herni-kupony.cz k rozpoznání počítače Klienta při jeho komunikaci se serverem www.herni-kupony.cz a k následnému využití některých funkcí tohoto serveru. Tyto soubory jsou ukládány ke Klientovi prostřednictvím webového prohlížeče na trvalé úložiště např. jeho pevný disk.

Provozovatel zpracovává soubory cookies za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek
 • prevence trestné činnosti

Cookies jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu Provozovatele, tedy z důvodu dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Provozovatele námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@herni-kupony.cz. Vznesená námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Bude-li vznesena námitka proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese info@herni-kupony.cz.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 13 měsíců od jejich posledního využití.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 • službou Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy
 • službou Seznam Sklik Partner, provozované společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které lze nalézt na níže uvedených odkazech:

 

Typ 

Název 

Účel 

Expirace  

systémová

PHPSESSID

základní funkčnost webu

do uzavření okna prohlížeče

systémová

cart

funkčnost košíku

3 měsíce

systémová, statistická

cc

rozpoznání zákazníka

13 měsíců

systémová

autologin

automatické přihlášení

3 měsíce

systémová

lang

lokalizace webu

13 měsíců

systémová

cookie-disclaimer

odsouhlasení cookie lišty

13 měsíců

statistická

Google Analytics, Adwords cookies

měření a vyhodnocování návštěvnosti, remarketing

dle konkrétních cookies

statistická

Facebook Pixel cookies

Měření a vyhodnocování návštěvnosti, remarketing

dle konkrétních cookies

statistická

Sklik cookies

remarketing

dle konkrétních cookies

systémová, statistická

SmartSupp cookies

online služba zákaznické podpory SmartSupp

dle konkrétních cookies

8. Právo přístupu k osobním údajům Klientů a ochrana práv

Provozovatel při shromažďování, zpracování a uchovávání Osobních údajů Klientů dbá v plném rozsahu ochrany práv Klienta vyplývajících z příslušných ustanovení Nařízení.

Provozovatel poskytne Klientovi bez zbytečného odkladu informaci o tom, jaké údaje jsou o daném Klientovi zpracovávány a případně kopii těchto údajů, bude-li o to Klientem požádán. V této souvislosti upozorňuje Provozovatel Klienta, že má dle Nařízení právo vyžadovat od Klienta za druhé a další poskytnutí všech uvedených informací přiměřenou úhradu.

V případě, že Klient zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel či jiná osoba, která se podílí na zpracování Osobní údajů Klienta (dále jen „Zpracovatel“), provádí zpracování Osobních údajů Klienta, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li Osobní údaje Klienta nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat, aby Provozovatel nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména může požadovat provedení opravy nebo doplnění jeho Osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na žádost Klienta provedeno i omezení zpracování nebo likvidace příslušných Osobních údajů – likvidace osobních údajů bude provedena, pokud nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Provozovatele.

V případě automatizovaného zpracování na základě souhlasu nebo plnění smlouvy si Klient může vyžádat přenos Osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se Klient může obrátit na Provozovatele, na Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo na příslušný soud.

9. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů či informací ohledně nakládání s Osobními údaji v souvislosti s prodejem Herních kuponů kontaktujte:

EGIT s.r.o.
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3
E-mail: info@herni-kupony.cz

Tento dokument vstoupil v platnost dne 25. 5. 2018