Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou EGIT s.r.o., Právnická spoločnosť: 281 21 112, so sídlom Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri v Prahe, oddiel C, vložka 264488 (ďalej len "prevádzkovateľ") a tretie strany súvisiace s predajom kupónov, ako je definované nižšie, prostredníctvom internetového portálu, ako je definované nižšie.


1.2. Zákazník prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom Zmluvných podmienok pred zakúpenie Kupónu a súhlasí s nimi a prijíma ich bez výhrad.


2. DEFINÍCIA POJMOV


Na účely týchto podmienok majú pojmy používané s veľkým počiatočným písmenom nasledujúci význam:


2.1. Kupóny - kupóny/kódy na sprostredkovanie,najmä: (i) digitálny obsah v hmotnej alebo elektronickej forme poskytovaný jednotlivými vydavateľmi na uplatnenie tohto digitálneho obsahu v produktoch, ktoré prevádzkujú; alebo ii ) elektronické peniaze, ktorých vydavateľom je tretia strana s primeranou licenciou na jeho vydanie a prostredníctvom ktorých je možné online platby vykonať u vybraných predajcov a poskytovateľov služieb. Prevádzkovateľ nie je priamym prevádzkovateľom daná hry alebo aplikácie a je len distribútorom Vydavateľa a kupónov, ktoré dodal. Zákazník berie na vedomie, že používanie Kupónov sa môže riadiť zmluvnými podmienkami Vydavateľa a vydavatelia sú zodpovední za svoj produkt v súlade so svojimi zmluvnými podmienkami, ktoré sa odosielajú Zákazníkom spolu s kupónmi alebo sú uvedené na webovej stránke Vydavateľa.


2.2. Podnikateľ -podnikateľ - ten, ktorý nezávisle vykonáva zárobkovú činnosť na vlastný účet a zodpovednosť podnikateľským alebo podobným spôsobom s úmyslom dôsledne tak urobiť na účelyzisku. Za podmienok stanovených v zákone č. 89/2012 Z. z. sa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") považuje za každú osobu, ktorá uzatvára zmluvy týkajúce sa jej vlastnej obchodnej, výrobnej alebo podobnej činnosti alebo nezávislého výkonu svojho povolania, alebo za osobu konajúcu v mene alebo v mene podnikateľa. Na účely týchto obchodných podmienok podnikateľ znamená podnikateľa, ktorý koná v súlade s predchádzajúcou vetou v priebehu svojej podnikateľskej činnosti.


2.3. Spotrebiteľ –osoba, ktorá mimo rozsahu svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rozsahu nezávislého výkonu svojho povolania kupuje kupón alebo inakobchoduje s Prevádzkovateľom.


2.4. Vydavateľ - osoba alebo právnická osoba odlišná od Prevádzkovateľa vydávajúceho Kupón alebo prevádzkujúcej hru, aplikáciu alebo program, na ktorý je možné uplatniť kupóny, alebo právnická osoba, ktorá je pravidelným držiteľom licencie vydavateľa elektronických peňazí udelenej príslušným dozorným orgánom členského štátu EÚ.


2.5. Webový portál - Webová stránka Prevádzkovateľa na www.herne-kupony.sk, ktorá sa používa na poskytovanie informácií o kupónoch a ich nákup.


2.6. Zákazník - Spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý má záujem o nákup kupónu prostredníctvom webového portálu. Webový portál môžu používať iba Zákazníci, ktorí majú aspoň 13 rokov. Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia uložiť dodatočné vekové obmedzenia na nákup Kupónov alebo iné používanie Webového portálu.


3. OBJEDNANIE KUPÓNU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


3.1. Ponuka kupónov a ceny uvedené na webovom portáli, ako aj ústne, telefonické alebo informácie získané prostredníctvom reklamných letákov, tlače, e-mailu, internetu, ktoré sa týkajú kupónových cien, majú len orientačný charakter a tieto informácie sa nepovažujú za návrh na uzavretie zmluvy.


3.2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravosť a platnosť Kupónov zakúpených mimo Webového portálu.


3.3. Prevádzkovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť celej Kupónovej ponuky. Informácie o aktuálnej dostupnosti kupónov nájdete na webovom portáli.


3.4. Kupóny sú určené len na použitie v Českej republike a/alebo v Slovenskej republike a Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezaručuje ich funkčnosť mimo tohto územia. Územie je jasne definované na webovom portáli ako súčasť ponuky kupónov, ak takéto obmedzenie stanoví vydavateľ kupónu. Nefunkčnosť kupónov mimo územia vymedzeného regiónu nie je dôvodom na nárok na kupón.


3.5. Kupón sa splatí a zároveň sa spotrebuje v plnej výške zadaním jeho identifikačného kódu do príslušnej hry alebo aplikácie alebo u konkrétneho vydavateľa elektronických peňazí. Čiastočné splatenie kupónu je možné len vtedy, ak to vydavateľ technicky povolí.


3.6. Proces uzatvorenia kúpnej zmluvy na nákup a predaj Kupónu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom pozostáva z týchto etáp:


3.6.1. Zákazník si na Webovom portáli vyberá kupóny, ktoré má záujem o kúpu. Ak chcete potvrdiť výber kupónu, kliknite na odkaz "Kúpiť";


3.6.2. Kliknutím na odkaz "Košík" bude Zákazníkovi poskytnutý objednávkový formulár, v ktorom je Zákazník povinný vyplniť údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy;


3.6.3. Potvrdením vyplneného objednávky bude vygenerovaný objednávka, ktorá obsahuje tieto obchodné podmienky, s ktorými je Zákazník povinný sa oboznámiť. Ak Zákazník súhlasí so všetkými informáciami v objednávke a znením týchto Obchodných podmienok, akceptuje objednávku kliknutím na odkaz "Odoslať objednávku". Objednávka je pre Zákazníka záväzná v momente jej odoslania;


3.6.4. Kúpna zmluva je uzatvorená, ak Prevádzkovateľ potvrdí túto objednávku Zákazníkovi prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu po prijatí objednávky Zákazníka. Samotná nečinnosť prevádzkovateľa neznamená prijatie objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným potvrdením objednávky Prevádzkovateľom.


3.7. Kúpnu cenu Kupónu je možné uhradiť nasledovne a Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za použitie vybranej transakcie, ako aj za jej možné zneužitie. Prevádzkovateľ okrem toho nenesie zodpovednosť a nezodpovedá za rýchlosť vykonania transakcie v prípade zvoleného spôsobu platby a za akékoľvek technické komplikácie, ktoré vzniknú zo strany poskytovateľov príslušných platobných služieb (napr. výpadok systému). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že vynaloní maximálne úsilie na to, aby bezodkladne informoval Zákazníkov o ne fungujúcich spôsoboch platby, ak sú takéto informácie známe. V prípade jednotlivých typov kupónov môže Prevádzkovateľ povoliť úhradu Kúpnej ceny iba niektorou z týchto metód:


3.7.1. bežným bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa podľa pokynov, ktoré budú zaslané Zákazníkovi e-mailom a zobrazené na webovom portáli. Pri zadávaní platobného príkazu je Zákazník povinný vyplniť správny variabilný symbol objednávky prijatý v potvrdzovacom e-maile a zobrazený na Webovom portáli a v poznámke uviesť text "Herne-kupony.sk". V prípade nesprávneho uvedenia alebo chýbajúceho variabilného symbolu alebo poznámky je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť alebo postupovať v súlade s článkom 7 týchto Obchodných podmienok;


3.7.2. rýchlym bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa podľa pokynov, ktoré budú zaslané Zákazníkovi e-mailom a zobrazené na webovom portáli. Rýchly bankový prevod je možný len z bankového účtu Klienta vedeného jednou z bánk, ktorého zoznam je uvedený na webovom portáli;


3.7.3. kreditnou kartou prostredníctvom online platobnej brány;


3.7.4. prostredníctvom mobilného telefónu alebo odosielaním SMS z mobilného telefónu Zákazníka bude kúpna cena Kupónu odpočítaná z kreditu Zákazníka alebo bude účtovaná na faktúre od mobilného operátora Zákazníka. Platbu nie je možné vykonať prostredníctvom bonusového kreditu mobilného operátora. Za mobilné platby sa môže účtovať poplatok; Zákazník bude informovaný o výške akéhokoľvek poplatku pred zaplatením;


3.7.5. hotovosť poštovou poukážkou, pričom Klient je povinný vyplniť správnu premennú a špecifický symbol objednávky prijatý v potvrdzovacom e-maile a zobrazený na webovom portáli. V prípade nesprávneho označenia alebo chýbajúceho variabilného alebo špecifického symbolu sa objednávka zruší;


3.7.6. hotovosť prostredníctvom terminálu spoločnosťou SAZKA a.s.; alebo


3.7.7. prostredníctvom Služby Kredit v súlade s článkom 5 týchto Podmienok.


3.8.Kúpna cena Kupónu musí byť pripísaná na účet Prevádzkovateľa najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom, v opačnom prípade bude objednávka zrušená. Ak je nákupná cena zaplatená len čiastočne, objednávka bude tiež zrušená.


3.9. Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).


3.10. V prípade zrušenia objednávky alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy Prevádzkovateľom z akéhokoľvek dôvodu zašle Prevádzkovateľ akúkoľvek platbu späť Zákazníkovi. Tým nie je dotknuté oprávnenie Prevádzkovateľa podľa článku 7 týchto Obchodných podmienok.


3.11. Odoslaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Zmluvnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov predpísaných objednávkou.


3.12. V prípade nákupu vybraných Kupónov alebo vybraných spôsobov platby alebo väčšieho počtu alebo/alebo pravidelného spätného nákupu Kupónov je potrebná predchádzajúca registrácia Zákazníka na Webovom portáli v súlade s článkom 10 týchto Obchodných podmienok.


3.13. Kúpna cena Kupónu je konečná vrátane DPH a zahŕňa všetky súvisiace poplatky, s výnimkou bankových poplatkov, poplatkov mobilného operátora alebo iných poplatkov súvisiacich so spôsobom platby zvoleným Zákazníkom. V prípade výberu spôsobu doručenia Kupónu prostredníctvom poštových služieb je Zákazník povinný platiť aj poštovné a balenie podľa stanovenej sadzby. Zákazník je pred potvrdením objednávky informovaný o výške poštovné a balenia a táto suma sa pripočíta k kúpnej cene Kupónu.


4. DORUČENIE KUPÓNU


4.1. Miestom dodania Kupónu je adresa uvedená Zákazníkom v objednávke alebo registračnom formulári. V prípade elektronického doručenia je to e-mailová adresa alebo telefónne číslo určené Zákazníkom. Prevádzkovateľ si plní svoju povinnosť doručiť Kupón Zákazníkovi v čase odoslania Kupónu na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo Klienta alebo v čase odovzdania Kupónu tretej strane zabezpečujúcemu doručenie Kupónu Zákazníkovi, alebo v čase, keď k tomu dôjde skôr.


4.2. Zákazník je týmto v súlade s ustanoveniami § 1837 písm. l) Občianskeho zákonníka výslovne požaduje dodanie Kupónu s digitálnym obsahom čo najskôr a výslovne súhlasí s tým, že Kupón má byť doručený ešte pred zákonom zákonnou lehotou na odstúpenie od zmluvy. Zákazník berie na vedomie, že v tomto prípade nemá právo od zmluvy odstúpenia.


4.3. Dodaný kupón je Zákazník povinný prevziať za predpokladu, že tieto Obchodné podmienky inak neustanovujú. Ak Objednávateľ nepreberie objednaný a riadne dodaný Kupón, prevádzkovateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V tomto prípade je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi náklady na zaslanie Kupónu a poplatky súvisiace s platobným spôsobom zvoleným Zákazníkom. Zostávajúca suma je vrátená výlučne na bankový účet platiteľa, t. j. na účet, z ktorého bola prevádzkovateľovi zaplatená príslušná suma.


4.4. Ak Prevádzkovateľ nie je schopný z akéhokoľvek dôvodu (najmä ak Kupóny nie sú na sklade), bez zbytočného odkladu informuje Klienta telefonicky alebo e-mailom a v prípade potreby určí alternatívny dátum doručenia Kupónu.


4.5. Prevádzkovateľ je povinný objednané kupóny doručiť správne a bez vád. Kupón sa považuje za doručený doručením na poštovú alebo e-mailovú adresu alebo na telefónne číslo prostredníctvom SMS správy alebo iným osobným prevzatím (napr. na adresu priestorov Prevádzkovateľa) podľa objednávky Zákazníka.


4.6. Riziko poškodenia Kupónu prechádza na Zákazníka v momente prevzatia. Po tomto čase Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, zničenie, stratu alebo krádež Kupónu, v takom prípade Zákazník nemá nárok na nový (náhradný) kupón alebo akúkoľvek náhradu. Klient je povinný chrániť svoj Kupón pred zneužitím treťou stranou.


4.7. Vlastníctvo Kupónu prechádza od Prevádzkovateľa, resp. Emitent Zákazníkovi v čase prijatia Kupónu Zákazníkom alebo úplnou platbou kúpnej ceny Kupónu v momente udalosti, ktorá nastane neskôr.

5. SLUŽBA KREDIT


5.1. Kúpnu cenu kupónov je možné uhradiť okrem iného prostredníctvom platieb z kreditu Zákazníka na Webovom portáli (ďalej len "Kredit"). Úver znamená súčet finančných prostriedkov Klienta poskytnutých Prevádzkovateľom na účely nákupu kupónov prostredníctvom Webového portálu. Správa Zákazníckeho úveru Prevádzkovateľom nepodlieha žiadnej povinnosti poplatku s výnimkou úhrady poplatkov v osobitných prípadoch definovaných v týchto Obchodných podmienkach.


5.2. Využitie možnosti zakúpenia kupónov prostredníctvom Kreditu je registrácia Zákazníka na Internetovom portáli v súlade s článkom 10 týchto Obchodných podmienok. Zákazník sa zaväzuje dodržiavať tieto Obchodné podmienky pri používaní Služby Kredit platné ku dňu uzatvorenia zmluvy (t.j. ku dňu prijatia týchto Podmienok zákazníkom).


5.3. Kredit registrovaného Zákazníka je možné dobiť v akejkoľvek výške peňazí, a to aj opakovane, pričom výška Kreditu nesmie prekročiť maximálnu povolenú sumu. Kredit je možné dobiť len v českých korunách alebo v eurách v závislosti od meny užívateľského účtu Zákazníka. Maximálna možná výška kreditného zostatku jedného registrovaného Klienta nesmie byť vyššia ako 21 000 Kč alebo 850 EUR. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zabrániť ďalšiemu dobíjaniu Úveru nad uvedenú sumu, ak v prípade takejto platby za nadhodnenie vráti Zákazníkovi na účet, z ktorého bola platba zaplatená.


5.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet Zákazníka a pozastaviť možnosť používania Služby Kredit v prípade, že má podozrenie z zneužitia tejto služby Zákazníkom alebo treťou stranou. Prevádzkovateľ je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať Zákazníka.


5.5. Kredit môže byť dobitý jedným z spôsobov platby uvedených v článku 3.7 týchto Podmienok, niektoré spôsoby platby môžu byť účtované, obmedzené alebo úplne vypnuté ich poskytovateľom na účely dobíjania Kreditu.


5.6. Kredit sa používa výlučne na nákup kupónov prostredníctvom webového portálu. Ostatné ustanovenia týchto Podmienok platia mutatis mutandis na kupónové objednávky prostredníctvom Služby Kredit.


5.7. Zákazník má prístup k zobrazenej bilancii svojho Kreditu a k prehľadu nákupu kupónov po prihlásení sa na svoj užívateľský účet na Webovom portáli. V prípade nezrovnalostí je Zákazník oprávnený požadovať výšku Kreditného zostatku alebo transakcie s Prevádzkovateľom bezodkladne po zistení nezrovnalosti, najneskôr však tridsať (30) kalendárnych dní po transakcii. Zákazník je povinný preukázať reklamáciu presvedčivými dokumentmi.


5.8. Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak Sa Kredit nevyčerpá po dobu piatich (5) rokov od poslednej zmeny zostatok Kreditu (t. j. akéhokoľvek zvýšenia alebo zníženia), nevyčerpaný Kredit prepadne Prevádzkovateľovi. V tomto prípade zákazník nie je oprávnený požadovať vrátenie Kreditu alebo použiť Kreditný zostatok na nákup kupónov.


5.9. Zákazník je oprávnený kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vypovedať zmluvu o založení Creditu zaslaním písomného oznámenia na Adresu Prevádzkovateľa. V takom prípade Prevádzkovateľ zruší registráciu Klienta a vráti sumu zodpovedajúcu výške Kreditného zostatku Klienta v čase zrušenia jeho registrácie najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Prevádzkovateľovi výlučne prostredníctvom bezhotovostnej platby na bankový účet, ktorú Klient na tento účel oznámi Prevádzkovateľovi. V prípade dôvodného podozrenia zo spáchania trestnej činnosti alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti, akéhokoľvek podozrenia alebo nezrovnalosti zo strany spôsobov platby (najmä počas reklamačného konania) alebo akýchkoľvek iných podozrení definovaných v článku 7.1 sa táto lehota predlží na deväťdesiat (90) kalendárnych dní.


6. RECIPROČNÉ PRÁVA A POVINNOSTI


6.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaslať Kupón Zákazníkovi v súlade s jeho objednávkou bez zbytočného odkladu po prijatí kupónovej objednávky a zaplatení kúpnej ceny. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa odložiť doručenie Kupónu Zákazníkovi v súlade s článkom 7 týchto Obchodných podmienok.


6.2. Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodu odmietnuť objednávku Príkazca, najmä, ale nie výlučne, ak Si Zákazník opakovane riadne neplní svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok.


6.3. Prevádzkovateľ nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom hier alebo aplikácií, na ktoré je možné uplatniť kupóny, ani vydavateľom elektronických peňazí. Hry alebo aplikácie sú prevádzkované tretími stranami, ktoré sú zodpovedné za ich funkčnosť, obsah a kvalitu. Prevádzkovateľ je zodpovedný len za platnosť Kupónu dodaného Zákazníkovi, ale v žiadnom prípade nezodpovedá za nemožnosť jeho použitia z dôvodu zo strany prevádzkovateľa hry alebo aplikácie, t.j. najmä, ale nie výlučne, z dôvodu technickej poruchy, poruchy, bezpečnostných opatrení a pod. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za nemožnosť splatenia Kupónu z dôvodu rozumu Zo strany Klienta, t. j. napríklad z dôvodu nedostatku hardvéru alebo softvérového vybavenia, straty Kupónu alebo zneužitia Kupónu treťou stranou.


6.4. Aby sa predišlo pochybnostiam, Prevádzkovateľ berie na vedomie a upozorňuje, že v žiadnom prípade nezodpovedá za funkčnosť, obsah alebo kvalitu hry alebo aplikácie, ani za škodu alebo inú škodu, ktorú zákazník alebo tretie strany utrpeli pri používaní hry alebo aplikácie alebo v súvislosti s používaním elektronických peňazí. Akékoľvek nároky môže Zákazník reklamovať priamo u príslušného prevádzkovateľa príslušnej hry alebo aplikácie alebo u vydavateľa elektronických peňazí.


6.5. V prípade, že Zavinenie Prevádzkovateľa spôsobí škodu zo strany Klienta, ktorý je Podnikateľom, prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú do maximálnej výšky zostatku Hodnoty Kupónu alebo Zostatku Kreditu Klienta.


6.6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne neplnenie alebo omeškanie pri plnení svojich povinností, ak je takéto neplnenie alebo omeškanie spôsobené vyššou mocou. Vyššia moc označuje akúkoľvek udalosť mimo praktického vplyvu Prevádzkovateľa, ktoré z dôvodu svojej povahy nebolo možné predvídať alebo sa im dalo predísť, aj keby sa dalo predpokladať najmä, ale nie výlučne, štrajk, výkup alebo iný pracovnohospodárny spor (zahŕňajúci vlastných zamestnancov alebo zamestnancov tretej strany), porucha zdrojov energie alebo prenosovej siete, mimoriadna udalosť, vojna, terorizmus, povstanie, výbuch, požiar, povodeň alebo podobná prírodná katastrofa, ako aj dôsledok akýchkoľvek iných príčin mimo kontroly prevádzkovateľa. Takéto okolnosti nebudú prevádzkovateľovi pripísané, aj keď sú už v omeškaní. Tieto okolnosti odôvodňujú odloženie plnenia zmluvných záväzkov zo strany Prevádzkovateľa na obdobie a v rozsahu, v akom sú tieto okolnosti účinné. To isté platí aj v prípade, ak k týmto okolnostiam došlo u Dodávateľov Prevádzkovateľa alebo ich subdodávateľov.


6.7. Objednávateľ je predovšetkým povinný riadne a včas uhradiť kúpnu cenu a prevziať objednané Kupóny.


6.8. Zákazník je tiež povinný poskytnúť správne, úplné a pravdivé údaje o sebe a dodacej adrese, na ktorú majú byť objednané Kupóny dodané, ak sú takéto údaje potrebné.


6.9. Zákazník je plne zodpovedný za akékoľvek neoprávnené použitie Dodaných kupónov a za akékoľvek škody, ktoré tým môže spôsobiť. V prípade straty, odcudzenia alebo iného zneužitia Kupónu je Zákazník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi.


6.10. Prevádzkovateľ je oprávnený previesť akýkoľvek nárok voči Klientovi vyplývajúci z predaja kupónov Vydavateľovi alebo inej tretej strane, ktorá je následne oprávnená vymáhať platbu tejto pohľadávky vo svojom vlastnom mene a na svoj účet. To sa bude robiť najmä, ale nie výlučne v prípade pohľadávok z dôvodu kúpnej ceny kupónov zaplatených prostredníctvom Vodafone Česká republika a.s. alebo iných mobilných operátorov.


7. OSOBITNÉ POVOLENIE PREVÁDZKOVATEĽA


7.1. Prevádzkovateľ je oprávnený úplne alebo čiastočne odmietnuť objednávku Príkazca, ak existuje dôvodné podozrenie, že môže spáchať trestnú činnosť alebo legalizovať príjmy z trestnej činnosti (najmä, ale nie výlučne, neobvyklé množstvo alebo typ objednaných kupónov, opakovaná registrácia Zákazníka, podozrivé údaje poskytnuté Zákazníkom v rámci registrácie alebo objednávky a pod.). Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený úplne alebo čiastočne odmietnuť objednávku Zákazníka, ak:


7.1.1. má opodstatnené dôvody domnievať sa, že nádcha nie je v súlade so zákonom; Alebo


7.1.2. má opodstatnené dôvody domnievať sa, že dotknutej objednávky nebolo vykonané so súhlasom vlastníka bankového účtu, kreditnej karty alebo mobilného telefónu použitého na objednávku alebo akýmkoľvek spôsobom zavádzaného vlastníkom platobného nástroja.


7.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo identifikovať Zákazníka alebo požiadať o dodatočné overenie jeho totožnosti spôsobom uvedeným na Webovom portáli(https://www.herni-kupony.cz/uzivatel/overeni-uctu/).  Ak je Zákazník podnikateľom, táto povinnosť sa mutatis mutandis vzťahuje na jeho členov štatutárneho orgánu. Prevádzkovateľ uchováva poskytnuté údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade potreby je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od Zákazníka, aby vykonal identifikáciu iným vhodným spôsobom tak, aby bol Zákazník spoľahlivo identifikovaný.


7.3. V prípade dôvodného podozrenia podľa článku 7.1 týchto Obchodných podmienok je Prevádzkovateľ oprávnený doručiť objednávateľovi objednaný Kupón a ponechať si príslušnú sumu po dobu potrebnú na identifikáciu Klienta alebo na vyšetrenie podozrení z podozrivých transakcií podľa tohto článku Obchodných podmienok. Po prešetrí transakcie je Prevádzkovateľ povinný buď spracovať objednávku, alebo vrátiť platbu Zákazníkovi, ale výlučne na jeho bankový účet. Prevádzkovateľ je oprávnený, ale nie povinný, znížiť vrátenú sumu o poplatky súvisiace s spôsobom platby, ktorý si zákazník zvolil.


7.4. Ak bola kúpna cena Kupónu zaplatená bankovým prevodom a ak Klient nie je identifikovaný alebo podozrenie na podozrivú transakciu je vyšetrené do tridsiatich (30) dní odo dňa odoslania žiadosti Prevádzkovateľa o identifikáciu Klienta, Prevádzkovateľ uplatní finančné prostriedky na bankový účet, z ktorého bola suma odoslaná Prevádzkovateľovi.


7.5. V prípade, že Zákazník odmietne identifikáciu podľa tohto článku 7 Obchodných podmienok, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať tohto Zákazníka a odmietnuť akékoľvek jeho budúce objednávky.


8. SŤAŽNOSTI


8.1. Všetky sťažnosti sa riadia výlučne týmito Zmluvnými podmienkami, najmä týmto článkom. Kúpna cena zaplateného kupónu je nevratná, pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené inak.


8.2. Predmetom sťažnosti môžu byť iba kupóny zakúpené prostredníctvom webového portálu. Osoba oprávnená uplatniť reklamáciu je len Zákazník, ktorý si kupón zakúpil na Webovom portáli.


8.3. Sťažnosti na kupóny:


8.3.1. Zákazník je povinný skontrolovať jeho presnosť a úplnosť ihneď po prijatí alebo doručení Kupónu, najmä, ale nie výlučne, počet, druh a cenu Dodaných kupónov.


8.3.2. Zákazník je povinný podať prevádzkovateľovi reklamáciu týkajúcu sa chybného obsahu Kupónu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatia Kupónu e-mailom. Neskoršie sťažnosti nebudú zohľadnené.


8.3.3. Oznámenie o reklamácie obsahuje dôvod reklamácie, číslo objednávky, meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo Zákazníka. Bez týchto údajov prevádzkovateľ nie je schopný identifikovať uvedenú objednávku a posúdiť platnosť reklamácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne oneskorenia, ktoré vznikli v súvislosti s nedostatkami reklamácie.


8.3.4. Všetky reklamácie, vrátane odstránenia akýchkoľvek vád, budú vyriešené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ s Zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Ak sa v reklamacom konaní pre konkrétnu vadu rozhodne, že reklamácia je neopodstatnená, Prevádzkovateľ je oprávnený z tohto dôvodu odmietnuť prevziať Kupón pre novú reklamáciu.


8.4. Zákazník, ktorý si zvolil spôsob doručenia Kupónu prostredníctvom poštových služieb a ktorému kupón nebol doručený, informuje Prevádzkovateľa e-mailom, ktorý bez zbytočného odkladu podá sťažnosť príslušnému prevádzkovateľovi poštových služieb. Vybavovanie takejto sťažnosti vrátane lehoty na jej urovnanie sa riadi reklamačným konaním príslušného prevádzkovateľa poštových služieb. Ak sa v reklamácii zisťuje, že Kupón nebol doručený z dôvodov, ktoré nie sú na strane Zákazníka, zákazník má nárok na vrátenie kúpnej ceny Kupónu, vrátane poplatku za jeho doručenie, ale výlučne bankovým prevodom na účet Klienta.


8.5. Riziko poškodenia Kupónu prechádza na Zákazníka v momente prevzatia. Po tomto čase Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, zničenie, stratu alebo krádež Kupónu, v takom prípade Zákazník nemá nárok na nový (náhradný) kupón alebo akúkoľvek náhradu.


8.6. Prevádzkovateľ zabezpečuje iba predaj a distribúciu Kupónov na aplikáciu na jednotlivé hry alebo aplikácie. Za funkčnosť, obsah alebo kvalitu hry alebo aplikácie zodpovedá výlučne Vydavateľ príslušnej hry alebo aplikácie, vydavateľ elektronických peňazí alebo iná tretia strana.


8.7. Pri žiadosti o vrátenie kúpnej ceny je Zákazník povinný zakúpený kupón vrátiť Prevádzkovateľovi. V prípade nevratného kupónu, ako aj v prípade, že tento už bol splatený a spotrebovaný zadaním jeho identifikačného kódu do príslušnej hry alebo aplikácie, bude nárok Zákazníka vyhodnotený ako neopodstatnený.


9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


9.1. Prevádzkovateľ a Zákazník sú oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených zákonom alebo týmito Podmienkami.


9.2. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa po uzavretí zmluvy ukáže, že doručenie Kupónu nie je možné, pretože Kupón neexistuje a nemožno ho obstarať, alebo je možné ho poskytnúť, ale len za vyššiu cenu, s vyššími nákladmi alebo inými ťažkosťami, najmä v prípadoch, keď Kupón nie je na sklade, takže poskytnutie plnenia je pre Prevádzkovateľa nevýhodné,  keďže náklady na jej poskytnutie nezodpovedajú hodnote platby, ktorú má Prevádzkovateľ prijať, alebo plnenie nie je možné poskytnúť v stanovenej lehote. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania Zákazníka s platbou kúpnej ceny Kupónu alebo pri poskytnutí potrebnej spolupráce zo strany Klienta pri dodaní kupónov a ich prevzatí.


9.3. Pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené inak, ak Prevádzkovateľ alebo zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, zákazník má nárok na vrátenie kúpnej ceny, ak už bola zaplatená, po zahrnutí akýchkoľvek nárokov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vráti kúpnu cenu zaplatenú Zákazníkovi bankovým prevodom na účet Klienta najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ je oprávnený vrátiť finančné prostriedky Zákazníkovi iným spôsobom len vtedy, ak s tým Klient súhlasil a ak nevzída dodatočné náklady. V prípade úhrady kúpnej ceny prostredníctvom Služby Kredit bude kúpna cena vrátená Zákazníkovi výlučne pripísaním Kreditu v hodnote zodpovedajúcej kúpnej cene Kupónu späť na účet Zákazníka.


9.4. V dôsledku odstúpenia od zmluvy je Zákazník povinný vrátiť príslušnú kupón Prevádzkovateľovi, ak ho prevzal. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu Kupónu v súlade s článkom 9.3 týchto Obchodných podmienok len vtedy, ak Kupón ešte nebol použitý alebo inak zneužitý Zákazníkom. Bez ohľadu na lehotu podľa článku 9.3 týchto Obchodných podmienok, Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť kúpnu cenu Zákazníkovi skôr, ako mu Zákazník vráti nevyužitý Kupón. Ak preskúmanie Kupónu odhalí, že Zákazník už kupón použil alebo ho inak použil v rozpore s týmito Podmienkami používania, prevádzkovateľ je oprávnený ponechať si kúpnu cenu kupónu. To však nevylučuje nárok Prevádzkovateľa na prípadné odškodnenie alebo vydanie bezdôvodného obohatenia.


9.5. Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bez akejkoľvek pokuty pred zaplatením kúpnej ceny Kupónu a pred jeho dodaním Prevádzkovateľom. V prípade, že kúpna cena Kupónu už bola zaplatená, Zákazník nemá právo od zmluvy od zmluvy odstúpiť v súlade s ustanoveniami § 1837 ods. l) Občiansky zákonník.


10. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKOV A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


10.1. Prevádzkovateľ je oprávnený podmiešovať nákup určitých Kupónov predchádzajúcou registráciou Zákazníka na Webovom portáli. Za účelom registrácie zákazník vyplní registračný formulár pravdivými, správnymi a úplnými údajmi o sebe. V prípade zmeny týchto údajov je Zákazník povinný túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi úpravou údajov o sebe na Webovom portáli najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní po tejto zmene.


10.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje lehotu piatich (5) pracovných dní odo dňa registrácie Klienta na schválenie novoregistrovanému Zákazníkovi a je oprávnený overiť správnosť zadaných údajov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu do piatich (5) pracovných dní, najmä z dôvodu porušenia týchto Podmienok, predpisov alebo oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích strán.


10.3. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať alebo zrušiť užívateľský účet Zákazníka, ktorý neoznámte zmeny svojich identifikačných údajov v lehote podľa článku 10.1 týchto Obchodných podmienok a považuje takýto prípad za závažné porušenie zmluvy. Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený vyzvať Zákazníka, aby sa identifikoval podľa článku 7 týchto Obchodných podmienok. Ak táto žiadosť nebude splnená najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní, Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať, zrušiť a zamietnuť akékoľvek budúce objednávky Zákazníka.


10.4. Súčasne s potvrdením registrácie Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov a voliteľne aj so súhlasom Prevádzkovateľa s odosielaním komerčných oznámení. Tento súhlas je možné kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov sú k dispozícii na https://www.herni-kupony.cz/informace-o-nakladani-s-osobnimi-udaji/.


11. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET ZÁKAZNÍKA 


11.1. V rámci registrácie na webovom portáli je pre každého registrovaného Zákazníka nastavený samostatný užívateľský účet. Na prístup k svojmu používateľskému účtu zákazník použije prístupové údaje podľa vlastného výberu. Zákazník môže zmeniť prístupové údaje kedykoľvek po prihlásení sa do svojho používateľského účtu.


11.2. Identifikačné údaje Zákazníka uvedené v jeho užívateľskom účte sa považujú za zadané pri akejkoľvek objednávke, ktorú zákazník zadal pri prihlásení do svojho užívateľského účtu.


11.3. Klient nesmie tretím stranám poskytnúť prístupové údaje k svojmu užívateľskému účtu a je povinný prijať všetky primerané opatrenia, aby ich udržal v tajnosti. Zákazník je plne zodpovedný za neoprávnené použitie svojich prístupových údajov alebo používateľského účtu a za akékoľvek škody, ktoré tieto údaje spôsobili.


11.4. V prípade straty, odcudzenia alebo iného zneužitia prístupových údajov na užívateľský účet je Zákazník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ poskytne Zákazníkovi nové prístupové údaje v primeranej lehote.


12. POUŽÍVANIE WEBOVÉHO PORTÁLU


12.1. Prevádzkovateľ má právo na zmenu svojho webového portálu, technického riešenia a/alebo používateľského rozhrania. Prevádzkovateľ má navyše právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Webového portálu alebo k nemu prístup na dobu nevyhnutnú na jeho údržbu, opravu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.


12.2. Zákazník je povinný dodržiavať právny poriadok Českej republiky pri používaní Webového portálu a zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú používaním Webového portálu Prevádzkovateľovi alebo tretím stranám z dôvodov zo strany Zákazníka.


12.3. V prípade, že Zákazník akýmkoľvek spôsobom poruší tieto Podmienky a/alebo platné zákony, prevádzkovateľ má právo zrušiť užívateľský účet Zákazníka, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.


13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


13.1. Ak tieto Podmienky, kúpna zmluva alebo prípadne rozhodné právo znamenajú povinnosť alebo potrebu jednej strany oznámiť alebo oznámiť konkrétnu skutočnosť druhej strane, takéto oznámenie alebo oznámenie sa môže vykonať aj e-mailom, ktorý nesmie byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou pečiatkou. Takéto oznámenie alebo oznámenie sa považuje za prijaté, keď sa dostane do sféry adresáta a adresát má objektívne možnosť oboznámiť sa s oznámením alebo oznámením.


13.2. Súčasne s uzatvorením kúpnej zmluvy Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom. Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov sú k dispozícii https://www.herni-kupony.cz/informace-o-nakladani-s-osobnimi-udaji/ https://www.herni-kupony.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/ .


13.3. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré zákazníkovi vzniknú pri používaní prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, najmä, ale nie výlučne, náklady na internetové pripojenie znáša samotný Zákazník.


13.4. Ustanovenia Občianskeho zákonníka o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa nevzťahujú na Zákazníkov, ktorí využívajú Služby Prevádzkovateľa ako podnikatelia. Ak Objednávateľ v objednávke zadá svoje identifikačné číslo, považuje sa za konajúceho v rámci svojej podnikateľskej činnosti a berie na vedomie, že ustanovenia Občianskeho zákonníka o ochrane spotrebiteľa sa na jeho objednávku nevzťahujú.


13.5. Akékoľvek spory medzi Zákazníkmi, ktorí sú Spotrebiteľmi a Prevádzkovateľom, môžu byť tiež vyriešené mimosúdnou. V tomto prípade môže Zákazník kontaktovať subjekt na riešenie sporov mimo súdu, napríklad Český úrad obchodnej inšpekcie. Viac informácií o riešení sporov mimo súdu možno nájsť v https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Pred kontaktovaním Českého úradu obchodnej inšpekcie na účely riešenia sporov mimo súdu odporúčame, aby zákazníci najprv kontaktovali Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@herni-kupony.cz za účelom urovnania sporov. Ak sa spor nevyrieši priateľsky alebo mimo súdu, predloží sa príslušnému súdu Českej republiky na rozhodnutie.


13.6. Zodpovednosť za správnosť, úplnosť alebo aktuálne informácie o hrách alebo aplikáciách, na ktoré sa môžu kupóny aplikovať, zverejnené na internetovej stránke Prevádzkovateľa, nesie výlučne Vydavateľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu kupónov kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.


13.7. Zmluvné vzťahy vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sa riadia právnym poriadku Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.


13.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo aktualizovať tieto Podmienky s aktuálnou verziou Obchodných podmienok zverejnených Prevádzkovateľom bez zbytočného odkladu na Webovom portáli. V prípade akýchkoľvek zmien na Webovom portáli prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú Zákazníkovi v dôsledku nedostatočnej oboznámenosti Zákazníka so zmenami, pretože webový portál pravidelne nepoužíva.


13.9. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok ukáže ako neplatné alebo neúčinné z akéhokoľvek dôvodu, neznamená to neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto Podmienok.


13.10. Zákazníci môžu kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom týchto kontaktných údajov: EGIT s.r.o., adresa: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, tel.: +420 222 200 500 alebo +421 233 329 970, e-mail: info@herni-kupony.cz.


13.11. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a nadobúdajú účinnosť 27.1.2020


EGIT s.r.o.
Vinohradská 2577/178,
130 00 Praha 3,
Česká republika